SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
2017-03-08 14:13:30

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
privind Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș R.A.

1. Introducere
Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.
Această scrisoare reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările autorității tutelare, în speță Comuna Măieruș în ceea ce privește gospodărirea durabilă și funcțională a fondului forestier.

2. Obiectul de activitate al R.P.L.P. Măieruș
Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș are ca domeniu principal de activitate următoarele activități:

Domeniul principal de activitate:
02 - Silvicultura si exploatare forestiera
021 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere
Activitatea principală :
0210 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere
Ca activităţi secundare Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș desfăşoară:
o 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
o 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
o 0129 Cultivarea altor plante permanente
o 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
o 0163 Activităţi după recoltare
o 0164 Pregătirea seminţelor
o 0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
o 0220 Exploatarea forestieră
o 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
o 0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii
o 0312 Pescuitul în ape dulci
o 0322 Acvacultură în ape dulci
o 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
o 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii
o 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
o 1629 Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
o 0812-Extractia pietrisului si nisipului,extractia argilei si caolinului
o 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
o 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
o 4211- Lucrări de construcţii a drumurilor si autostrazilor
o 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti
o 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
o 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
o 4312 Lucrări de pregătire a terenului
o 4399 Alte lucrări speciale de construcţii
o 4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
o 4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
o 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat
o 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
o 5590 Alte servicii de cazare
o 5610-Restaurante
o 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
o 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea.

În acest scop "REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ RA" aplică strategia naţională în domeniul silviculturii, acţionând pentru apărarea , conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a membrilor asociatiei, pe care îl administrează, precum şi pentru gospodărirea fondurilor de pescuit atribuite potrivit legii, pentru recoltarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier , potrivit prevederilor legale și respectând hotărârile asociației, în condiţii de eficienţă economică , exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic .

3. Patrimoniul R.P.L.P. Măieruș
Bunurile proprietate publică a localităţilor menţionate în prezentul statut, administrate de "REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ RA", fiind inalienabile, se evidenţiază în mod distinct în patrimoniul acesteia astfel:

 U.A.T. Măieruș -2699,00 ha fond forestier, conform titlului de proprietate nr.277/L1/2003 (122,90 ha), procesului - verbal de punere în posesie nr.1840/23.10.2002 (2.217,10 ha), Protocolului de predare - primire nr.42937/14.03.2003 PSPD Vadu Roșu (73.20 ha) și Adresei OJCGC BV nr.359/28.01.2001 PSPD Măieruș (230,70 ha), diferente de amenajare 2013 conform Aviz CTAS nr.438/23.01.2014 (55.10 ha);
 U.A.T. Comăna - 1703.10 ha fond forestier, conform procesului - verbal de punere în posesie nr.583/26.02.2007 (850,6 ha), Decizia Prefecturii Brașov nr.202/16.05.1991, PSPD Comăna si conferinta a II-a de amenajare nr.82/02.09.2013 (852.50 ha);
 U.A.T. Racoș - 1322.30 ha fond forestier, conform titlului de proprietate nr.6/L1/2002 (391.97 ha), titlului de proprietate nr.279/L1/2003 (439.27 ha), procesului - verbal de punere în posesie nr.87/20.01.2009 (215.30 ha), procesului - verbal de punere in posesie nr.88/20.01.2009 (2.90 ha) și Decizia Prefecturii Brașov nr.202/16.05.1991 PSPD Racoș (281,10 ha);( suprafata in minus de 8.24 ha a rezultat in urma reamenajarii fondului forestier din 2010, conform Aviz CTAS nr. 749/26.04.2012);
 U.A.T. Cața - 1.913,14 ha fond forestier, conform proceselor - verbale de punere în posesie nr.22/25.03.2005 (759 ha), nr.188/12.04.2005 (503,84 ha), nr.31/16.01.2006 (614,30), nr.655/22.03.2006 (21,80 ha), nr.489/05.06.2007 (10,80 ha), nr.488/05.06.2007 (3,40 ha);
 U.A.T. Dumbrăvița - 4.445.76 ha fond forestier, conform titlului de proprietate nr.281/L1/2003 (134,00 ha), titlului de proprietate nr.1423/L1/2005 (396,80 ha), proces-verbal de punere in posesie nr.344/21.02.2006 (3391,10 ha), proces-verbal de punere in posesie nr.2373/07.11.2008 (308,96 ha) proces-verbal de punere in posesie nr.1347/15.06.2006 (26.50 ha) - Decizia Prefecturii Brasov nr. 202/16.05.1991 ( suprafata luata in calcul la amenajare 2014) (17.80 ha), Hotararea Comisiei Judetene nr.129/02,03,2007 (171,30 ha);

4. Cadrul legal

Cadrul legal după care funcționează Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș R.A.:

 Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;
 Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

5. Consiliul de Administrație
În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va numi Consiliul de Administrație în urma procedurii de selecție.
Consiliul de Administrație este compus din 5 membri și este condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi.
Secretariatul Consiliului de Administrație este asigurat de către o persoană din cadrul socetății desemnată de către președintele consiliului.
Regulamentul este aprobat prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea Regiei sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a acesteia, a obiectivelor pentru directori, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora. Consiliul de Administrație are în secundar și unele atribuții care pot fi delegate directorului general.
Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:
1. aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a Regiei Publice Locale;
2. verifică funcționarea sistemului de control intern / managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
3. numește și revocă directorul- sef de ocol in conditiile legii și stabilește remunerația acestuia si continutul (atributii/responsabilitati) fisei postului;
4. evaluează activitatea directorului-sef de ocol, verifică execuția si modul de indeplinire al sarcinilor directorului-sef de ocol conform fisei postului;
5. elaborează raportul semestrial, prezentat Autorității Publice Tutelare, privitor la activitatea regiei publice locale, care include și informații referitoare la execuția contractului de munca si a fisei postului directorului-sef de ocol;
6. analizează şi aprobă structura organizatorică şi funcţională a REGIEI PUBLICE LOCALE A PĂDURILOR MĂIERUȘ RA, precum a unitatilor si subunitatilor din cadrul acesteia si o prezinta spre aprobare Consiliului de Coordonare al asociatiei ;
7. analizează şi aprobă statutul de funcţii şi statutul de personal al regiei;
8. analizează şi aprobă înfinţarea sau după caz, desfinţarea unor cantoane şi districte în condiţiile legii, la propunerea şefului de ocol;
9. analizează şi aprobă, în corelaţie cu obiectivele strategiei naţionale în domeniul silviculturii, programele de activitate economică, de cercetare, dezvoltare şi retehnologizare pe termen scurt, mediu şi lung, pentru care finanţarea este asigurată din surse proprii;
10. stabileşte competenţele în domeniile tehnic, economico-financiar, juridic şi de personal;
11. analizează şi propune Consiliului de Coordonare al Asociatiei, asocierea REGIEI PUBLICE LOCALE A PĂDURILOR MĂIERUȘ RA cu alte regii, asociaţii şi societăţi comerciale sau cu alte persoane fizice şi juridice, din ţară sau străinătate, în condiţiile legii, pentru realizarea unor activităţi de interes comun, corespunzătoare obiectului său de activitate;
12. analizează şi aprobă regimul de vânzare a masei lemnoase, volumul şi preţul de valorificare a masei lemnoase si pentru alte activități desfășurate de regie;
13. avizează şi propune spre aprobare Consiliului de Coordonare al Asociației efectuarea de schimburi de terenuri, scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din circuitul silvic potrivit prevederilor legale;
14. examinează şi propune Consiliului de Coordonare al Asociatei cumpărarea de terenuri degradate proprietate privată sau preluarea unor asemenea terenuri, în cazul donării lor de către proprietari, în vederea împăduririi cu respectarea prevederilor legale;
15. examinează şi avizează bugetul de venituri şi cheltuieli, situațiile financiare și le supune spre aprobare Consiliului de Coordonare al Asociației;
16. aprobă nivelul creditelor necesare, fundamentează şi solicită subvenţii pentru investiţii, pentru acţiuni de combatere a unor atacuri masive de dăunători, etc.;
17. stabileşte măsuri pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru paza fondului forestier, precum şi a bunurilor proprii;
18. aprobă orice alte măsuri privind activitatea REGIEI PUBLICE LOCALE A PĂDURILOR MĂIERUȘ RA, potrivit legii;
19. -aprobă casarea mijloacelor fixe si a obiectivelor de inventar scoase din uz;
20. -aprobă delegarea salariaților regiei si a reprezentatilor autoritatilor tutelare în străinătate pentru relații contractuale și schimburi de experienta.

6. Sistemul de valori al Regiei

Activitatea Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș trebuie să fie definită prin:

 Profesionalism si performanță
o Activitatea Regiei trebuie să determine o performanță ridicată, inclusiv prin abordare personalizată și management de caz, respectarea standardelor etc.
o Modul de desfășurare a activității regiei trebuie să țină seama de tendințele și evoluția societății și să facă investiții în dezvoltarea tehnologică;
o Resursele regiei trebuie utilizate într-o manieră eficientă, în deplină transparență și cu responsabilitate;
o Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș trebuie să își asume rolul determinant pe care îl are în ceea ce privește protecția mediului;

 Transparență și predictibilitate
o În raport cu autoritatea turelară, în speță comuna Măieruș, cu celelalte instituții ale statului, dar și față de cetățeni, este de dorit o abordare bazată pe dialog și comunicare.

 Etică și integritate
o Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș trebuie să actioneze cu onestitate și integritate, având în vedere, în primul rând, apărarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier;
o Prin activitatea sa, regia nu trebuie să afecteze negativ imaginea autorității tutelare.

7. Sistemul de scopuri, declarația de misiune și obiectvele Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș

7.1. Sistemul de scopuri
Sistemul de scopuri se definește ca având la bază gospodărirea durabilă şi unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale MĂIERUȘ, COMĂNA, RACOȘ, CAȚA și DUMBRĂVIȚA grupate sub formă de asociație fără personalitate juridică, în vederea realizării de venituri proprii, a exploatarii judicioase a pădurilor și a îmbunătațirii condițiilor de mediu, precum și pentru implementarea programelor de dezvoltare locale, regionale și naționale.
O altă componentă a sistemului de scopuri e reprezentată de gospodărirea durabilă și unitară a pășunilor alpine și a celor împădurite, proprietate a autorității tutelare, în conformitate cu normele elaborate de autoritatea publică privind gospodărirea pajiștilor.
7.2. Declarația de misiune
Declarația de misiune cuprinde:
o Gospodărirea fondului forestier, a fondurilor cinegetice și piscicole, a vegetației forestiere din afara fondului forestier definite conform Legii nr. 46/2008 -Codul Silvic, proprietatea publică a comunelor asociate, precum și administrarea pe bază de contract de administrare a terenurilor cu vegetație forestieră aparținând altor proprietari care nu sunt membrii ai asociației.
o Aplicarea strategiei naționale și locale în domeniul silviculturii pentru pădurile pe care le primește în administrare pe bază de contract și acționează pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier și pentru gospodărirea fondului de vânătoare și pescuit (dobândite conform legii), pentru recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier potrivit prevederilor legale în vigoare, în condiții de eficiență economică, exercitând atribuții de serviciu public cu specific silvic.

7.3. Obiective strategice
Pentru realizarea misiunii sale, Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș, își propune următoarele obiective strategice:
 Gestionare eficientă:
o Gestionarea durabilă a pădurilor astfel încât să își amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea și în așa fel încât să asigure, în prezent și în viitor, capacitatea de a exercita funcțiile multiple ecologice, economice și sociale permanente la nivel local, fără a crea prejudicii altor ecosisteme;
o Adoptarea și aplicarea măsurilor necesare pentru păstrarea și dezvoltarea fondului forestier, a fondurilor cinegetice și piscicole, a vegetației forestiere din afara fondului forestier.
 Modernizare și extindere:
o Atragerea de fonduri și investiții pentru mărirea fondului forestier, împădurirea terenurilor degradate, refacerea unor suprafețe de pădure cu consistență redusă, refacerea infrastructurii drumurilor forestiere, îmbunătățirea fondurilor cinegetice și piscicole;
o Valorificarea superioară a tuturor resurselor pădurilor din administrare în conformitate cu prevederile amenajamentului silvic;
o Îmbunătățirea serviciilor din punct de vedere al calității prin dezvoltarea tehnologiilor existente și introducerea de tehnologii noi.
 Competența profesională:
o Creșterea eficienței generale a regiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului regiei;
o Intruirea permanentă a personalului pentru cresterea gradului de profesionalism;
o Crearea unui mediu favorabil învătării și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.


7.4. Obiective specifice și criterii de performanță
Planul de Administrare va include modul de realizare al obiectivelor specifice care se referă la îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat și Fonduri Speciale.
Alături de obiectivele specifice, se așteaptă îndeplinirea îndeplinirea criteriilor de performanță în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale regiei, după cum urmează:
o Creșterea cifrei de afaceri;
o Creșterea productivității muncii
o Creșterea profitului din exploatare

8. Criterii selecție membrii Consiliu de Administrație
Procesul de selecție al membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș, trebuie să aibă la bază unele criterii. Astfel, o serie de astfel de criterii sunt absolut necesare de îndeplinit și anume:
• experiență în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat;
• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
• cetăţenia română şi domiciliul în România;
• capacitate deplină de exercițiu;
• cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
• stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de documente medicale valabile;
• persoana nu intră sub incidența art. 6 și art. 7 din OUG 109/2011 cu modificările ulterioare privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și nu face parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi