Măsuri de dezvoltare

Dezvoltarea durabilă presupune rezolvarea problemelor prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. Pentru a atinge acest deziderat al dezvoltării durabile este necesară stabilirea unor ţinte concrete, pe termen lung.
Identificarea şi descrierea acestor« ţinte» sunt traduse în planificarea strategică prin conceptul de viziune de dezvoltare.

Viziunea de dezvoltare explică de ce este nevoie de o nouă abordare, ce este propus, unde va avea loc şi cum se va implementa strategia.

 

Măieruş 2020 este o viziune pentru dezvoltarea economică, socială, culturală şi structurală a comunei. Măieruş 2020 abordează fiecare dintre cele patru domenii prin identificarea unor direcţii strategice, obiective şi prin stabilirea unui plan de acţiuni. Direcţiile strategice identificate sunt:

  • Localitate aliniată la standardul de viaţă european
  • Măieruş, localitate de interes pentru investitori
  • Măieruş, zonă de relaxare şi petrecere a timpului liber
  • Elemente de patrimoniu cultural restaurate şi promovate
  • Investiţia în resursa umană
  • Revigorarea tradiţiilor măieruşene
  • Extinderea zonei intravilane
  • Reactualizarea PUG-ului comunei

       

OBIECTIVE DE DEZVOLTARE
Direcţiile prioritare oferă cadrul general de acţiune pentru îndeplinirea viziunii de dezvoltare. Fiecare dintre direcţiile propuse implică stabilirea de obiective şi planificare în timp a măsurilor concrete de lucru. Obiectivele de dezvoltare a comunei propuse pentru perioada 2009 - 2020 au fost stabilite prin corelarea propunerilor administraţiei publice locale şi analiza situatiei actuale.
Orientarea de bază o constituie: accentuarea punctelor tari în vederea valorificării oportunităţilor şi minimizarea efectelor punctelor slabe prin eliminarea factorilor care blochează dezvoltarea pentru fiecare dintre cele 4 direcţii prioritare identificate.
Obiective de dezvoltare propuse urmăresc impulsionarea şi coordonarea dezvoltării generale prin valorificarea potenţialului existent.
     

PLANUL DE ACŢIUNE
Planul de acţiune reprezintă un ansamblu coerent de administrare a unui set de acţiuni şi proiecte corelate, care conduc cumulativ la atingerea unui obiectiv.
Măsurile care vor duce la realizarea obiectivelor definite sunt structurate în trei categorii:
1. măsuri cu implementare imediată, care necesită soluţionarea problemei imediat (I);
2. măsuri pe termen scurt, care pot fi cuprinse în durata de 1-3 ani (TS);
3. măsuri pe termen mediu şi lung, care necesită rezolvarea într-o perioadă mai îndepărtată, cuprinsă între 3-10 ani (TML).

 

Direcţia strategică 1 - Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare  

a) Contextul actual
Astăzi străzile comunei sunt asfaltate în proporţie de aproximativ 53%. O parte din drumurile neasfaltate sunt în cartierele de romi.
în comună nu există infrastructură de canalizare, situaţie care generează probleme de mediu şi limitează accesul la un nivel de viaţă de calitate. Canalizarea inexistentă şi soluţiile alternative la canalizare generează probleme de mediu foarte mari. Gropile de gunoi au fost închise în luna iunie a acestui an datorită nerespectării normelor europene privind gestionarea deşeurilor. Astfel, este în plan construirea unei staţii de transfer pentru deşeuri. în prezent, proiectul privind gestionarea deşeurilor este într-un stadiu incipient, mai exact, s-a stabilit terenul pe care va fi construită staţia de sortare şi transfer a deşeurilor (12000 de metri patraţi) şi s-a întocmit studiul de fezabilitate, urmând să se stabilească modalităţile de finanţare a acestui proiect.
Alimentarea cu apă potabilă în satul Arini se realizează 100% din fântâni. în prezent se fac demersuri pentru extinderea reţelei publice de apă potabilă şiîn satul Arini prin finanţări de la Ministerul Mediului, în ceea ce priveşte domeniul serviciilor, în comună există un singur service auto. Sunt necesare servicii ca bancă, cinematograf sau posibilităţi de petrecere a timpului liber, cofetărie, frizerie sau coafor. Servicii ca bancă, cofetărie, frizerie există în Feldioara la 10 km distanţă.

b) De ce este nevoie de acţiune?
Pentru că problemele de mediu pot fi rezolvate prin investiţii în domeniul infrastructurii de canalizare. Pentru ca localitatea să fie atractivă atât pentru investitori, cât şi pentru turişti.
Pentru ca localitatea să se alinieze la standardele europene de viaţă în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor este necesară construcţia staţiei de sortare şi transfer deşeuri. Serviciile trebuie aduse în comună pentru ca locuitorii comunei să nu mai fie nevoiţi să facă naveta spre Braşov. Aceste servicii ar genera locuri de muncă pentru locuitorii comunei.

 

Obiectiv 1. Captare de apă şi construcţia sistemului de canalizare în Arini şi canalizare Măieruş.
Acţiune 1: Crearea infrastructurii de canalizare în satul Arini şi Măieruş printr-un proiect finanţat de Ministerul Mediului prin HG 904/2007;
Acţiune 2: Asfaltarea în întregime a tuturor drumurilor din comună printr-un proiect pe măsura 322 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală; Acţiune 3: Construcţia reţelei de apă potabilă din satul Arini printr-un proiect finanţat de Ministerul Mediului prin HG 904/2007
Acţiune 4: Construcţia staţiei de epurare din satul Măieruş şi din satul Arini printr-un proiect finanţat de Ministerul Mediului prin HG 904/2007.

 

Obiectiv 2. Dezvoltarea domeniului servicii.
Acţiune 1: înfiinţarea serviciilor necesare unui standard de viaţă funcţional: service auto, bancă, frizerie, cofetărie, cinematograf etc.
Obiectiv 3. împiedicarea poluării mediului înconjurător.
Acţiunea 1: Construirea staţiei de transfer deşeuri.
Acţiunea 2: Crearea infrastructurii de canalizare în satul Arini şi Măieruş printr-un proiect
finanţat de Ministerul Mediului prin HG 904/2007.
Acţiunea 3: Introducerea treptată a colectării selective a deşeurilor.

Acţiunea 4: Iniţierea de programe şi campanii de stimulare a acţiunilor de protecţia mediului.

 

Direcţia strategică 2: Măieruş, localitate de interes pentru investitori

a) Contextul actual
Comuna Măieruş are un potenţial agricol foarte mare. Solul este fertil şi, fiind aproape de Lunca Oltului, culturile sunt foarte bogate. Astăzi, populaţia se ocupă cu creşterea animalelor şi cultivarea terenurilor, însă acest lucru se realizează, în general, la nivel de subzistenţă în cadrul gospodăriilor individuale. Localitatea dispune de teren util pentru construcţii şi investiţii. Există propuneri pentru construirea unor hale de producţie la ieşirea din comună: hală de prelucrare a granitului, deşeuri lemnoase, materiale de construcţii, hală frigorifică. însă, datorită crizei economice actuale, nu s-a început construcţia pentru nici una din ele.
Există oferte din partea a doi investitori pentru exploatarea carierei de argilă din comună. în momentul actual se aşteaptă extrasul de carte funciară pentru cele 5 ha, iar apoi se va scoate la licitaţie pentru investitori. Mai mult, există oameni de afaceri interesaţi să concesioneze platourile aflate în vecinătatea versanţilor împăduriţi unde se pot cultiva fructe de pădure care ulterior să se comercializeze intern şi internaţional sub formă de dulceaţă, gemuri etc.

 

b) De ce este nevoie de acţiune
O economie dezvoltată şi bogată este semn al bunăstării. De aceea, investiţiile în economie sunt vitale pentru creşterea nivelului de viaţă a locuitorilor din Măieruş.
Obiectiv 1 Revigorarea agriculturii prin programe realiste de sprijinire a agriculturii. Obiectiv 2 Transformarea localităţii Măieruş într-o oportunitate de afacere care să genereze creştere economică.
Acţiune 1 Amenajarea unei zone industriale la ieşirea din comună spre Braşov. Acţiune 2 Atragerea investitorilor pentru exploatarea lutului din cariera de argilă. Acţiune 3 Atragerea investitorilor pentru dezvoltarea afacerilor cu fructe de pădure.

 

Direcţia strategică 3: Măieruş, zonă de relaxare şi petrecere a timpului liber.
a) Contextul actual
Infrastructura turistică este slab dezvoltată. Există un hotel la intrarea în Măieruş dinspre Braşov, un restaurant păstrăvărie, restaurantul şi parcarea de tiruri Silcomex, precum şi un hotel-restaurantîn curs de finalizare la ieşirea din Măieruş. Acestea se află în apropierea viitorului sat de vacanţe propus spre ralizare. în ceea ce priveşte promovarea modalităţilor de petrecere a timpului în Măieruş, acestea sunt aproape inexistente. Este necesară promovarea posibilităţilor de pescuit sportiv. Există un proiect pentru construirea unui sat de vacanţă, precum şi a unui complex de agrement care să se adreseze satului de vacanţă, sătenilor, potenţialilor turişti.

 

b) De ce este nevoie de acţiune?
Se vor crea locuri de muncă, iar nivelul de viaţă al locuitorilor va creşte. Turismul este unul dintre generatorii majori de venituri şi de locuri de muncă. Turismul - şi aşa numitele forme alternative ale acestuia, turismul rural şi agro-turismul vor genera de la sine cerere de forţă de muncă. Se vor crea noi locuri de muncă şi se va putea acoperi astfel o parte din nevoia de ocupare a persoanelor active, precum şi reducerea fenomenului migrator din comună. Angajarea forţei de muncă locale va garanta obţinerea unui venit stabil cu impact asupra creşterii puterii de cumpărare în rândul locuitorilor

 

Obiectiv 1. Transformarea localităţii Măieruş în zonă de agrement şi petrecere a timpului liber.
Acţiune 1 Sat de vacanţă cu 150 de locuri (la intrare în Pădurea Bogăţii - 15 km de limita ariei protejate).
Acţiune 2 Complex de agrement pentru satul de vacanţă, săteni şi potenţiali turişti (în zona Fierăstrău - Pepinieră: 5ha unde se pot construi şi organiza diferite atracţii pentru agrement).
Acţiune 3 Lacul din Măieruş: amenajare locuri de camping, grătar, debarcader.

Acţiune 4: încurajarea pescuitului sportiv - balta Vadul Roşu, Braţele de Olt (3 braţe de pescuit)
Acţiune 5 Traseu turistic între Fântâna Albă şi Cetatea Crizbav
Obiectiv 2. Atragerea turiştilor în localitate prin crearea infrastructurii necesare turismului cultural. Acţiune 1: Construcţia de pensiuni şi facilităţi pentru turişti.

 

Direcţia strategică 4: Elemente de patrimoniu cultural restaurate şi promovate.
a) Contextul actual
Regiunea judeţului Braşov deţine un stoc excepţional de clădiri de patrimoniu, inclusiv castele şi citadele, fortăreţe, mănăstiri, biserici fortificate şi alte aşezăminte, dintre care multe datează din secolul al Xlll-lea. Localitatea Măieruş este una dintre cele 12 aşezări germane din Ţara Bârsei unde arhitectura tradiţională s-a conservat foarte bine. Astfel, pentru protejarea şi conservarea acestora, mai multe monumente din localitate au fost incluse în lista monumentelor istorice şi de arhitectură din România. Acestea sunt fie din grupa A - monumentele istorice de valoare naţională şi universală (Biserica Evanghelică Fortificată, Biserica Ortodoxă Adromirea Maicii Domnului), fie din grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.
Pentru Biserica Ortodoxă Adromirea Maicii Domnului s-au făcut demersuri pentru refacerea picturii interioare şi exterioare.
De asemenea, Biserica Evanghelică nu a beneficiat de restaurări din anul 2006.

 

b) De ce este nevoie de acţiune
Localitatea oferă mari oportunităţi pentru desfăşurarea activităţilor de turism cultural. Este nevoie de conştientizarea importanţei moştenirii culturale şi obligaţia de a o proteja. Este nevoie de crearea accesabilităţii elementelor de patrimoniu cultural din localitate prin restaurarea şi promovarea acestora.

 

Obiectiv 1. Restaurarea şi conservarea elementelor de patrimoniu cultural din comună.
Acţiunel: Achiziţionarea unor echipamente de iluminat exterior pentru Biserica Evanghelică Fortificată din Măieruş (S-a aplicat la Grant Assistance for Cultural Grassroots Projects finanţate de Ambasada Japoniei în România pentru o înstalaţie de iluminat exterior). Acţiune 2 Restaurarea Bisericii Ortodoxe din Măieruş.
Acţiune 3 Declararea stejarului multisecular din Arini ca monument ale naturii.
  
Direcţia strategică 5: Investiţia în resursa umană.
a) Contextul actual
S-a constatat că o proporţie destul de mare a tinerilor nu mai pleacă la oraş să lucreze, ci sunt interesaţi să lucreze în Măieruş.
b) De ce este nevoie de acţiune?
Faptul că tinerii nu mai pleacă din comună înseamnă că Măieruşul deţine forţă de muncă care merită să fie folosită pentru dezvoltarea economică, socială şi culturală a comunei.

 

Obiectiv 1. încurajarea antreprenoriatului în rândul tinerilor.
Acţiune 1 Programe de dezvoltare a antreprenoriatului pentru localnici şi tinerii din localitate.
Acţiune 2 Atragerea persoanelor fără un loc de muncă în programe de reconversie profesională.
Acţiune 3 Creşterea oportunităţilor antreprenoriale în rândul populaţiei prin înfiinţarea de
pensiuni agroturistice, ferme, exploataţii agricole etc.
Acţiune 4 Creşterea atractivităţii comunei pentru investitorii privaţi

 

Obiectiv 2. Atragerea populaţiei de etnie romă în programele educaţionale şi de formare profesională.

Acţiune 1 Programe de educaţie pentru romi. S-a constatat că cei care au o educaţie ori cei care au fost plecaţi în străinătate au o altă atitudine faţă de mediul înconjurător şi faţă de lume în general.
Acţiune 2 Pentru a se evita situaţia actuală în care cartierele de romi s-au dezvoltat necontrolat şi abuziv pe terenuri din domeniul public sau privat, se propune achiziţionarea de terenuri, sistematizare, parcelare şi atribuire contra cost familiilor de romi care vor să se extindă şi să-şi construiască locuinţe.

 

Direcţia strategică 6: Revigorarea tradiţiilor Măieruşene.
a)Contextul actual
Cu un buget mic pe care primăriile din România le au, este cunoscut faptul că domeniul culturii este considerat a fi ultima prioritate pentru un primar care,în primul rând trebuie să acopere cheltuielile pentru construcţia reţelei de canalizare şi apă pentru locuitorii comunei.
Căminul cultural din Măieruş a fost modernizat în ultimii ani şi deţine o sală de 150 de metri pătraţi şi o scenă de 50 mp. Problema principală este că acest cămin cultural nu deţine echipamentul sceno tehnic necesar pentru desfăşurarea activităţilor culturale. Activităţile desfăşurate în prezent sunt nunţi şi reprezentaţii oferite de ansamblul folcloric local.
în 15 august 2009 a fost organizată prima ediţie a Zilelor Măieruşului care a înregistrat un succes foarte mare.

 

Obiectiv 1. Revigorarea şi conservarea tradiţiilor măieruşene prin activităţi lunare şi anuale de promovare a tradiţiilor la nivel local şi naţional.

Acţiune 1 Organizarea anuală a zilelor Măieruşului.

Acţiune 2. Revigorarea tradiţiilor săseşti şi a celor măieruşene.


De ce este nevoie de acţiune
Este nevoie de acţiune în acest domeniu pentru a asigura conservarea tradiţiilor locale şi pentru desfăşurarea de programe cultural-educaţionale pentru comunitate. Mai mult, noua strategie a Ministerului Culturii este ca aceste Cămine Culturale să se transforme în instituţii cultural educative, comparat cu viziunea veche despre aceste instituţii de a promova pur şi simplu cultura locală. Astfel, reamenajarea şi transformarea Căminului Cultural într-o instituţie educativ-culturală este propice pentru populaţia localităţii în măsura în care jumătate din populaţia localităţii o reprezintă persoanele tinere între Oşi 29 de ani.
Locuitorii Măieruşului, lipsindu-le alte modalităţi de petrecere a tipului liber ar fi foarte deschişi spre astfel de activităţi. Transformarea Căminului Cultural în mai mult decât o sală pentru nunţi unde locuitorii pot fi implicaţi în diferite reprezentaţii artistice ar crea un sentiment de apartenenţă a locuitorilor, iar aceştia vor începe să aprecieze şi să participe în viaţa comunităţii.

 

Direcţia strategică 7. Extinderea zonei intravilane măieruşene spre satul de vacanţă, iar în Arini, extinderea intravilanului spre Hăghig.
a) Contextul actual
Comuna dispune de terenuri în extravilan care sunt propice dezvoltării de afaceri la nivel local.
b) De ce este nevoie de acţiune
Atragerea ede investiţii, construcţia de locuinţe, crearea de parcuri de vacanţă, crearea de locuri de muncă, îmbunătăâţirea utilităţilor toate aceste acţiuni având ca rezultat final creşterea niveluluid e trai.

 

Direcţia strategică 8. Reactualizarea PUG-ului comunei

a) Contextul actual
PUG-ul comunei nu a mai fost reactualizat din anul 1998.
b) De ce este nevoie de acţiune
Conform legii 350/2001, Planul Urbanistic General care face parte din programul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor trebuie reactualizat la cel mult 10 ani.

 

Obiectiv 1. Reactualizarea PUG-ului comunei.
Acţiune 1 Avizarea Pug-ului de organismele centrale şi locale interesate. Acţiune 2 înaintarea spre aprobare a PUG-ului comunei.

Înapoi