Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Maierus
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
• Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
• Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
• Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
• Legea 571/2003, privind Codul fiscal
• Legea 53/2003, Codul Muncii

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Maierus
• b1)Organigrama institutiei
• b2) Regulamentul de organizare si functionare
• b3) Programul de functionare:
De Luni pâna Vineri, între orele: 8:00 - 16:00
• b4) Program de audiente:
o Primar, dl. Boricean Nistor: de Luni pâna Vineri, între orele: 08:30 - 13:00
o Viceprimar, dl. Garcea Lelu Felician: de Luni pâna Vineri, între orele: 08:30 - 13:00
o Secretar, d-na Barbu Adriana Magdalena. : de Luni pâna Vineri, între orele: 08:30 - 13:00
o
c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Maierus si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
Conducerea Primariei comunei Maierus:
• dl. Boricean Nistor - Primar
• dl. Garcea Lelu Felician - Viceprimar
• d-na Barbu Adriana Magdalena. - Secretarul comunei Maierus
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: Csiki Izabella.

d) Coordonatele de contact
• Denumire: Primaria comunei Maierus
• Sediul: Maierus, str. Nicolae Balcescu, nr. 2
• Telefon : 0268/284771
Fax: 0268/284757
• E-mail: primariamaierus @ yahoo.com
• Site : www.comunamaierus.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei.
f) Lista cuprinzand documentele de interes public
Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
o Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Maierus;
o Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Maierus;
o Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Maierus, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
o Coordonatele de contact ale Primariei comunei Maierus respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
o Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
o Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;
o Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;
o Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.;

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii
Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
o dispozitiei ale primarului;
o proiecte de hotarâri;
o instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
o note de discutii;
o referate de aprobare;
o fise de audienta;
o protocoale;
o rapoarte;
o studii;
o analize;
o prognoze;
o proiecte de strategii;
o scrisori sau adrese;
o materiale de specialitate;
o fise de proiect;
o contracte de achizitie publica;
o procese-verbale;
o adrese;
o observatii si propuneri;
o avize;
o planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
o planul urbanistic general;
o certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare;
o autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare;
o autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj;
o date de stare civila ;

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate - sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:
o reclamatia administrativa - se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
o plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Înapoi