Analiza SWOT

Analiza SWOT - domeniul social

Puncte Tari Puncte Slabe
 • Populaţia este în creştere şi prezintă un proces de întinerire
 • Natalitatea este în creştere
 • Sporul natural şi soldul migraţiei sunt pozitive
 • Creşterea numărului de profesori titulari a dus la creşterea ratei de promovabilitate în rândul copiilor de clasa a opta
 • Proximitatea geografică faţă de Braşov duce la îmbunătăţirea calităţii învăţământului prin deplasarea facilă a profesorilor de la Braşov la Măieruş
 • Stare bună a şcolilor din Arini şi Măieruş
 • Şcoala generală din Măieruş deţine laborator de chimie-fizică, biologie, informatică
 • Număr mare de dosare sociale (208)
 • Există doar un singur medic de familie, un singur dispensar şi un singur cabinet stomatologic pentru ambele sate, ceea ce împiedică accesul multora la serviciile medicale
 • Număr mic de persoane care şi-au continuat educaţia (secundar inferior (gimnazial) 26%, învăţământul primar 22,5%, nu au şcoală absolvită 12,58%, învăţământul superior 0,63% din totalul populaţiei)
 • Nivelul redus de şcolarizare atrage după sine lipsa locurilor de muncă şi astfel şomaj de lungă durată
 • Spitalul, policlinica, ambulanţa se află la 30 de km distanţă în Braşov
 • Număr mic al etnicilor saşi (în jur de 100 de saşi rămaşi)
Oportunităţi
 Ameninţări
 • Atragerea populaţiei de etnie romă în programele educaţionale şi de formare profesională
 • Creşterea populaţiei localităţii şi investiţia în resursa umană poate duce pe viitor la dezvoltarea economică şi socială a comune
 • O mai bună informare a cetăţeanului prin crearea unui birou de consiliere locală în care să se furnizeze informaţii referitoare le asistenţa socială, medicală, protecţia muncii şi alte informaţii utile
 • Integrarea populaţiei de etnie rromă în viaţa socio-economică a comunei
 • Continuarea studiilor este condiţionată de posibilitatea acoperirii costurilor de transport, posibilitate pe care nu o au mulţi măieruşeni
 • Lipsa educaţiei şi a formării profesionale va reduce nivelul calităţii vieţii pentru generaţiile următoare.

 

 

 

 

 

 

 

Analiza SWOT - domeniul social

Puncte tari Puncte slabe
 • Existenţa elementelor de patrimoniu cultural de importanţă naţională şi locală (monumente din grupa A şi grupa B)
 • Tradiţiile şi obiceiurile româneşti şi săseşti s-au păstrat
 • Existenţa căminelor culturale care au un rol important în conservarea tradiţiilor locale
 • Număr mare al utilizatorilor bibliotecii comunale
 • Număr mare al ediţiilor deţinute de bibliotecă
 • Sunt făcute demersuri pentru restaurarea Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului"
 • Lipsa promovării posibilităţilor de agrement
 • Număr redus de spaţii de cazare pentru turişti
 • Lipsa promovării comunei
 • Lipsa dotării Căminului Cultural cu echipamentele necesare organizării de spectacole
 • Lipsa promovării elementelor de patrimoniu cultural
 • Funcţionalitatea redusă a căminului cultural

Oportunități Amenințări
 • Posibilitatea de a dezvolta localitatea cu fonduri europeneşidelaalţi investitori
 • Posibilitatea dezvoltării unor pachete turistice pentru localitatea Măieruş
 • Dezvoltarea unui sat de vacanţă (cu 150 de locuri pentru case de vacanţă)
 • Complex agrement care să se adreseze satului de vacanţă, sătenilor, potenţialilor turişti;
 • Amenajarea lacului din localitate ca spaţiu de agrement
 • Declararea stejarului multisecular ca monument al naturii
 • Promovarea posibilităţilor de pescuit sportiv la Vadul Roşu şi cele trei braţe ale Oltului
 • Înfiinţarea traseului turistic Fântâna Albă - Crizbav
 • Potenţial ridicat pentru turismul cultural şi pentru agrement
 • Obţinerea avizelor, autorizaţiei şi a surselor de finanţare pentru refacerea picturilor interioare şi exterioare ale Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului"
 • Slaba pregătire a personalului primăriei în accesarea fondurilor structura le
 • Mare parte a monumentelor istorice riscă să se degradeze iremediabil, în lipsa unei intervenţi urgente

 

Analiza SWOT - domeniul economic

Puncte tari Puncte slabe
 • Localizare geografică favorabilă (lângă Olt)
 • Terenuri disponibile pentru construcţii
 • Potenţial zootehnic ridicat: zonă optimă pentru creşterea animalelor
 • Prezenţa ariei protejate 
 • Pădurea Bogăţii cu resurse importante de faună şi floră
 • Nu există zone critice sub aspectul poluării atmosferei, apei şi solului
 • Existenţa carierei de argilă de foarte bună calitate
 • Forţa de muncă tânără tinde să rămână în localitate
 • Agricultura se duce la nivel de subzistenţă
 • Lipsa fondurilor de la stat pentru agricultori şi a programelor realiste de sprijinire a agriculturii
 • Lipsa unor centre permanente de orientare profesională
 • Închiderea marilor unităţi industriale din Braşov a dus la creşterea numărului de şomeri din Măieruş (precum şi alte comune din judeţul Braşov) în măsura în care un număr foarte mare dintre locuitorii comunei erau navetişti
 • Numărul persoanelor fără un loc de muncă este mult mai mare faţă de datele furnizate de evidenţele agenţiei judeţene de ocupare a locurilor de muncă
 • Servicii insuficiente: nu există, de exemplu, service auto, cofetărie, frizerie, sală de spectacole, cinema etc.
 • Grad mare de parcelare şi lotizare a terenurilor agricole, ceea ce determină practicarea unei agriculturi neperformante, producţia fiind utilizată în principal pentru uzul personal
 • Serviciile de alimentaţie publică sunt slab dezvoltate
Oportunități Amenințări
 • Oportunităţi de afaceri oferite de zona în care se află situată localitatea: platourile de teren aflate în vecinătatea pădurii, cariera de argilă)
 • Schimbarea mentalităţii persoanelor fără un loc de muncă spre căutarea unui loc de muncă şi spre reconversie profesională
 • Înfiinţarea de noi IMM-uri ar duce la dezvoltarea economiei locale
 • Programe de dezvoltare a antreprenoriatului pentru localnici şi tinerii din localitate
 • Integrarea populaţiei de etnie rromă în viaţa socio-economică a comunei.
 • Demersuri lente pentru oportunităţile de afaceri pe care le oferă localitatea (platourile de teren aflate în vecinătatea pădurii, cariera de argilă, lacul din Măieruş, terenurile pentru investiţii)
 • Migraţia forţei de muncă în lipsa oportunităţilor economice locale
 

 

Analiza SWOT - domeniul infrastructură

Puncte tari Puncte slabe
 • Mai mult de jumătate din drumurile localităţii sunt asfaltate
 • Existenţa unui studiu de fezabilitate pentru staţia de transfer care urmează a fi construită în Măieruş
 • HG 904/2007 s-a aprobat finanţarea prin Ministerul Mediului reţelei de apă potabilă Arini, canalizare şi staţie epurare satul Arini, canalizare şi staţie de epurare satul Măieruşîn valoare de 15
 • Nu există infrastructură de canalizare, situaţie care generează probleme de mediu şi limitează accesul la un nivel de viaţă de calitate
 • Nu există instalaţii centralizate de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare
 • Nu s-au început lucrările pentru construirea reţelei de apă potabilă în satul Arini, din cauză că nu s-a semnat Convenţia cu Ministerul Mediului pentru finanţare
Oportunități Amenințări
 • Apariţia fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii
 • Îmbunătăţirea strategiilor agenţiilor de dezvoltare locală în vederea obţinerii resurselor de finanţare pentru modernizarea infrastructurii
 • Existenţa unor programe de dezvoltare a infrastructurii la nivel judeţean
 • Lipsa canalizării duce la probleme mari de mediu
 • Lipsa apei în satul Arini privează locuitorii de condiţiile elementare de viaţă şi de sănătate 

Înapoi